STRIVING NUMBERS

Striving Numbers...

No.4

  Vidula Umesh Wadhavekar – 22.6.1973
  Manisha Kalpesh Dugad – 22.8.1973
  Rajlakshmi Vilasrao Dhumal – 22.10.1985
  Ajay Harish Shinde – 22.8.61
  Anand Laxman Ambolikar – 22.10.72
  Raju Balasaheb Tarande – 13.8.1965
  Ashwini Achyut Pimputkar – 13.3.1951
  Pravin Pramod Chepe – 13.1.68
  Dinesh Nilkanth Rao – 13.3.1948
  Prachi Vinayak Kamath – 13.9.78
  Tushar Gangadher Jagtap – 22.12.1985
  Swati Bhosale – 4.12.1978
  Ankita Ajay Shah – 22.2.1988
  Pushpa Das – 4.7.1967


No.8

  Nitin Manohar Paranjpe 8.10.1956
  Snehal mukund Thakar 26.11.1983
  Uma Bhimashanker Puri – 17.9.1013
  Kshitija Dilip Jagtap – 26.12.91
  Bhavana Vishal Bhosale -8.10.1983
  Omkar Ashok Dountulwar
  Vandana Girish Bonde. – 17.4.1971
  Jay Nitin Shevkar - 17.7.1996
  Adv. Rajedra Dattatray Anbhule – 8.8.1973
  Gayatri Narayan Hainal kar – 8.4.86
  Shanad Srikrishna Umbarje – 8.9.74
  Varun Mahesh Motewar – 8.1.2006
  Pankaja Prakash Dhekane – 8.6.1975
  Varun Arvind Vaidya – 8.12.1993
  Harshada Dnyshwar Malusune – 17.3.1989
  Shilpa Bansode – 17.12.78
  Pranita Balasaheb Kadam.-17.1.1984
  Ganesh Rakshe – 8.9.1975
  Ganesh Dhokale – 8.9.1978
  Prajakta Balgude – 8.8.1989
  Prasad Kishor Parasuar – 8.12.1984